Medlemsvillkor

När du registrerar dig på Future4us godtar du dessa villkor.

Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med villkoren och gällande svensk lagstiftning.

För att bli medlem på Future4us måste du vara minst 18 år.

Future4us förbehåller sig även rätten att neka enskilda personers registrering och medlemskap på Future4us.

Det är Future4us ensam som avgör vem som beviljas.

Registrering med gratis registrering kan du skapa en personlig presentation på Future4us som andra kan läsa och genomföra sökningar.

Guld -Medlemskap (betalmedlemskap)

Som Guld-medlem kan du få kontakt med andra medlemmar genom att skicka och ta emot personliga meddelanden samt andra fördelar.

Vad kostar ett medlemskap?

Du kan välja medlemskap med månadsprenumeration eller med flermånadersprenumeration.

Ditt medlemskap betalas månadsvis i förväg.

Future4us priser för Guld-medlemskap är:

1 (en)   månad      149  skr per månad
3 (tre)   månader   119  skr per månad
6 (sex)  månader    89  skr per månad

Varje köp av medlemskap och andra betaltjänster från Future4us sker i enlighet med våra gällande köpvillkor.

Användarkonto

Future4us granskar varje användarkonto och meddelar dig via e-post om det är något som är felaktigt eller inte stämmer överens med medlemsvillkoren.

Om din profil är för innehållsfattig riskerar den att raderas.

Du är i så fall välkommen att registrera en ny, mer innehållsrik profil.

Detta innebär inte att Future4us på något sätt ansvarar för eller garanterar innehållet i din eller andra medlemmars profiler.

Som medlem godkänner du att de uppgifter som du lägger in på din profilsida får publiceras på Future4us.

Du förbinder dig att efter bästa förmåga fylla din profil på ett seriöst och ärligt sätt.

Du accepterar att din profilsida kan bli raderad om den innehåller oseriösa uppgifter eller om du uppträder stötande i din kommunikation med andra medlemmar.

Du accepterar att din personliga bild visas för andra som har registrerat sig på Future4us.

Du accepterar vidare att bedömningen av vad som anses seriöst/stötande/oseriöst görs av Future4us.

Future4us äger rätt att på egen hand stänga av medlemmar från hela eller delar av tjänsten om medlemmen uppträder på ett oseriöst eller kränkande sätt.

Future4us ansvarar inte för enskilda medlemmars handlingar inkluderande om någon lagt upp falska uppgifter om sig själv.

Personuppgifter för registrering på Future4us (vare sig det är fråga om gratisregistrering eller betald medlemskap) är det vissa obligatoriska uppgifter som du måste lämna som bl a: kön, ålder, e-postadress, vad du söker och användarnamn och lösenord.

Förutom ovan väljer du själv vilka uppgifter du tillhandahåller Future4us och publicerar och delar med andra som registrerat sig kostnadsfritt eller blivit Guld-medlemmar.

Vänligen notera att flertalet av de personuppgifter som du frivilligt kan komma att lämna kan vara personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, nationalitet, religion och/eller sexuell läggning.

Genom att publicera/tillhandahålla sådan frivillig information samtycker du uttryckligen till, och tar fullständigt ansvar för, Future4us behandling av sådana känsliga personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

Future4us får personuppgifter av dig när du registrerar dig och när du använder Future4us.

Dessa kommer att hanteras med automatisk databehandling.

Future4us är personuppgiftsansvarig för denna behandling och Future4us hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

När vi behandlar dina personuppgifter sker det i något av följande syften:

• att tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på Future4us.se

• publicering av medlems profil på Future4us.se och andra hemsidor som tillhandahålls av samarbetspartners till Future4us

• marknadsföra Future4us

• att ge dig erbjudanden eller tjänster som du beställt eller anmält intresse för

• att meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Future4us eller från Future4us samarbetspartners via e-post, SMS, och andra liknande kommunikationssätt

• att göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på Future4us.se

• att rapportera till respektive internetleverantör, skola, bibliotek, arbetsplats eller liknande för det fall du gravt missköter eller bryter mot dina åtaganden under dessa villkor

• att förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet

• att kontakta dig för marknadsundersökningar eller ge dig information inom något av de intresseområden du uppgav när du registrerade dig hos oss.

Sådana aktiviteter kan handla om Future4us, men också om tjänster och verksamheter från andra företag som Future 4us valt ut, och att under pågående medlemskap, samt en tid för 12 månader därefter, tillhandahålla reklam från Future4us eller Future4us samarbetspartners via e-post och/eller SMS.

När du accepterar medlemsvillkoren samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften.

Du samtycker också till att Future4us lämnar ut personuppgifter till tredje man när det krävs för att vi ska kunna ge dig en vara eller tjänst som du beställt eller för något av ovan angivna syften.

Så kallade känsliga personuppgifter kommer inte behandlas av Future4us i större utsträckning än vad som krävs för att kunna uppfylla ditt syfte med att lämna uppgiften.

Vid avslutande av ditt konto (oavsett anledning därtill) kommer Future4us att, med nedan specificerade undantag, radera dina personuppgifter.

Genom att acceptera medlemsvillkoren godtar du dock att Future4us sparar din e-postadress och ditt IP-nummer under 12 (tolv) månader efter det att ditt konto har avslutats.

För att du ska kunna få bästa möjliga service från Future4us bör du kontinuerligt uppdatera dina uppgifter på Future4us.se

Du svarar för att de uppgifter som du har angett är korrekta och sanna.

Du har rätt att tacka nej till utskick från Future4us och kan avbeställa dessa genom att avregistrera dig från Future4us e-postregister.

Följande är inte tillåtet på Future4us:

• Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto som ex. kön, ålder, geografisk hemvist eller personlig bild

• Att publicera personliga uppgifter som fullständigt namn, adress, e-post / e-posthänvisning (tex.ICQ/MSN/Facebook/Skype/Snapchat/Kik) eller telefonnummer på sitt användarkonto

• Att länka in annat material, och hänvisningar till andra internetsajter på sin personliga presentation

• Att ha fler än ett användarkonto

• Användning av upphovsrättsskyddat material där upphovsrätten tillkommer någon annan än dig

• Användning av bilder eller text med pornografiskt innehåll eller andra tydliga sexuella anspelningar

  • Future4us.se handlar om relationer, inte utbyte av tjänster.

• Användning av grovt och stötande språk i kommunikationen med andra medlemmar

• Rasistiska uttalanden

• Personangrepp, namngivning eller utpekande av andra medlemmar utan deras godkännande

• Användning av bilder på barn

• Försäljning eller marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning

• Försäljning av kommersiella tjänster eller varor

• Verksamhet och handling som bryter mot svensk lag, eller uppmaning till brott mot svensk lag

• Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, brev eller övrig information som finns på Future4us

• Trakasserier eller försök till fortsatt kontakt med andra medlemmar som uttryckligen sagt upp kontakten med dig

• Spridning eller försök till spridning av politisk eller religiösa budskap till andra medlemmar

• Kampanjer eller kritik mot Future4us via brev till andra medlemmar

Kritik mot Future4us framförs direkt till Future4us via e-post till kundtjänst, så att den kan besvaras på ett sakligt sätt

• Publicering av inlägg som strider mot Future4us medlemsvillkor

Future4us äger rätt att dölja dessa inlägg.

Eventuell erlagd avgift återbetalas ej

Om du bryter mot någon av ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat.

Detta gäller både dig som är registrerad gratis medlem och även (betald) Guld- medlem. (avgift betalas ej tillbaka).

Future4us äger även rätt att neka nytt medlemskap till de personer som tidigare fått sitt konto raderat.

Future4us förbehåller sig rätten att inhämta nödvändig information för att kunna styrka eller avfärda misstankar om brott mot dessa regler.

Under tiden en dylik undersökning pågår, kan Future4us komma att blockera medlemmens tillgång till tjänsten.

Future4us beslutar efter fullgjord undersökning, i varje enskilt fall, vilka eventuella åtgärder som skall vidtas.

Dessa åtgärder kan i allvarliga fall komma att inkludera polisanmälan och permanent avstängning från tjänsten.

Följande lagar är att betrakta som relevanta för Internet och har följaktligen även påverkan på Future4us verksamhet

◦ Lagen 1960:729 om upphovsrätt

◦ Brottsbalken 1962:700 uppvigling

◦ Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp

◦ Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott

◦ Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring

◦ Brottsbalken 1962:700 olaga hot

◦ Brottsbalken 1962:700 ofredande

◦ Brottsbalken 1962:700 ärekränkning

◦ Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild

◦ Brottsbalken 1962:700 pornografisk text

Ändring av medlemsvillkor

Future4us äger rätt att ändra medlemsvillkoren på egen hand eller om det behövs för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut.

Genom att fortsätta använda Future4us anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

Vid sådan ändring av medlemsvillkoren att personuppgiftslagen kräver samtycke så kommer sådant samtycke inhämtas innan användaren anses ha godkänt ändringen.

Om en användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sitt konto på Future4us.

Vill (betal) Guld-medlemmen avsluta sitt medlemskap innan tiden löper ut, återbetalas inga pengar

Future4us är ansvarig för denna tjänst

Postbox 99
214 28 Malmö

E-mail: kundtjanst@future4us.se

Ändra storleken på teckensnittet

Kontrast

Länkar

Text till tal